Sunday the 17th - - Hostgator Coupon

 

XI edycja konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu" 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu „Mazowieckie Barwy wolontariatu”. Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy.

Kapituła konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze laureatów w następujących kategoriach:

1)       wolontariat indywidualny;

2)       wolontariat grupowy;

3)       wolontariat w szkole lub przedszkolu;

4)       wolontariat seniorów;

5)       wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Informacje na temat konkursu dostępne są pod adresem: https://www.dialog.mazovia.pl.

Wolontariusze bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą pomoc potrzebującym, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności – tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ich zaangażowanie i altruizm warto propagować i nagradzać.

Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym od 1 do 30 września.

Wypełniony formularz wraz z opisem należy przekazać w jednej z niżej wskazanych form:

1)    elektronicznej – na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tematem „XI edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);

2)    papierowej – na adres korespondencyjny:
       Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
       ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
           z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, tel. 22 59 79 683. 

 

Warszawa, dn. 24 czerwca 2021 r

Ze względu na sytuację epidemiczna związaną z COVID-19 odwiedziny w Szpitalu Nowowiejskim dopuszczone są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z lekarzem prowadzącym w oddziale.

Od dnia 24 czerwca 2021 r. odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach stacjonarnych Szpitala Nowowiejskiego następują według ściśle określonych zasad:

 1.  Osoba odwiedzająca pacjenta jest zobowiązana:

  ·      przestrzegać porządku ustalonego w Szpitalu Nowowiejskim i w tym zakresie podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitala,                                                                                            

  ·         pozostawiać w szatni okrycia wierzchnie, parasole, itp.,

  ·         do zachowania spokoju oraz do niezakłócania pracy personelu,

  ·         stosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny.

 2. Odwiedziny odbywają się w dniu i godzinie ustalonej z ordynatorem lub lekarzem prowadzącym. Ramowe godziny odwiedzin dla każdej jednostki Zespołu dostępne będą na stronie internetowej Szpitala Nowowiejskiego (www.szpitalnowowiejski.pl).
 3. Odwiedziny odbywają się w miejscu wyznaczonym przez personel oddziału
 4. Zakazuje się odwiedzin na salach pacjentów, wyjątek stanowią pacjenci leżący.
 5. Czas trwania odwiedzin do 30 minut.
 6. Jednocześnie dopuszcza się w oddziale odwiedziny osób bliskich u 1-2 pacjentów. Pacjenta odwiedzać może jednoczasowo 1 osoba. W tym samym czasie mogą przebywać 1-2 osoby odwiedzające, zgodnie z zaleceniami należy utrzymać dystans społeczny i przestrzegać reżimu sanitarnego.
 7. Pacjentów w oddziałach szpitalnych nie mogą odwiedzać osoby, u których istnieje pozytywny wywiad epidemiologiczny w kierunku SARS-CoV-2.
 8. Każda osoba odwiedzająca zobowiązana jest wypełnić wywiad epidemiologiczny (ankieta dostępna jest na portierni) i oddać go personelowi przy wejściu do oddziału.
 9. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce, stosować obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką.
 10. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się przynoszenia i przekazywania pacjentowi jakichkolwiek rzeczy bez zgody i wiedzy personelu oddziału (ilość należy rzeczy ograniczyć do minimum).

Personel ma prawo odmówić odwiedzin i lub nakazać natychmiastowe opuszczenie szpitala osobom, u których:

                    widoczne są objawy chorobowe, w szczególności w kierunku SARS-CoV-2.

                    pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo naruszającymi Regulamin Organizacyjny Szpitala Nowowiejskiego.

Po zakończeniu wizyt należy pomieszczenie wywietrzyć i poddać dezynfekcji.

Odwiedziny w oddziałach :

Oddziały Psychiatryczne I, III, IV, V
Oddział XI Rehabilitacji Psychiatrycznej

- wtorek i czwartek w godzinach 13.30-14.30

Oddział XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu

- niedziela 14.00-17.00

 

ANKIETA COVID-19

Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 23/2021 Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i Zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia metodą spisu z natury w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: powołania Rady Ordynatorów w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz ustalenia treści Regulaminu Rady Ordynatorów

Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: ujednolicenia systemu czasu pracy i rozkładu czasu pracy pracowników Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 24 czerwca 2021 zmieniające zarządzenie nr 51/2020 Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z dnia 21 października 2020 r., z późn. zm, w sprawie zasad funkcjonowania i organizacji pracy Zespołu w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19.

Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie: udzielania świadczeń ambulatoryjnych w postaci sesji psychoterapii grupowej i sesji wsparcia psychospołecznego w jednostkach organizacyjnych SWZPZPOZ w Warszawie

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 4 kwietnia 2021 w sprawie: zaleceń dla rodzin/opiekunów
dostarczających paczki dla pacjentów hospitalizowanych w całodobowych oddziałach SWZPZPOZ w Warszawie

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 22 lutego 2021 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 4/2021.
w sprawie organizacji pracy w komórkach organizacyjnych SWZPZPOZ w Warszawie

Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 58/2020 z 18 listopada 2020 r.
w sprawie organizacji pracy w komórkach organizacyjnych SWZPZPOZ w Warszawie

Zarządzenie nr 1/2021 uchylające zarządzenie nr 50/2020 z 12 października 2020 r.
w sprawie organizacji pracy w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażenia

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
Realizacja grantu w ramach wyżej wskazanego projektu pomaga ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz personelu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie.
Okres realizacji projektu 1 maja 2020 r. do dn. 31 grudnia 2020 r.
Dofinansowanie: 335 986,06 zł (w tym 84,17% wydatków kwalifikowanych finansowanych jest ze środków Unii Europejskiej,
natomiast 15,3% ze środków dotacji celowej).
Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie nr 63/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 48/2020 dot. wstrzymania przyjęć pacjentów w trybie planowym do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie

Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 29/2020 dot. zasad przyznawania dodatku specjalnego z tytułu świadczenia pracy w warunkach rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby zakaźnej COVID-19

Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 52/2020 w sprawie zmian w organizacji pracy w komórkach organizacyjnych Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 60/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 56/2020 w sprawie czasowego zamknięcia Oddziału XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Kolskiej 2/4 w Warszawie.

Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 52/2020 - zmian w organizacji pracy w komórkach organizacyjnych.

Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 56/2020 - czasowego zamknięcia Oddziału XVIII Terapii Uzależnień od Alkoholu ...

Zarządzenie nr 56/2020 z dnia 04 listopada 2020r. w sprawie: czasowego zamknięcia Oddziału XVIII Terapii Uzależnień od Alkoholu ...

Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w organizacji pracy w komórkach organizacyjnych Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania i organizacji pracy Zespołu w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19

Zarządzenie nr 50 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy w związku ze stanem epidemii
i ryzykiem zakażenia

Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 5 października 2020 r. zmieniający zarządzenie nr 18/2020

Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian organizacyjnych w pracy Kancelarii Ogólnej Szpitala Nowowiejskiego

Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzania dodatków specjalnych dla pielęgniarek oddziałowych...

Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie obowiązkowych, bezpłatnych badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dla pracowników...

Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 18/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem COVID-19...

Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 18/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem COVID-19...

Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 18/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem COVID-19...

Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 18/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem COVID-19...

Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 29 maja 2020 r. uchylające zarządzenie nr 24/2020 w sprawie procedury opuszczania oddziałów w celach rekreacyjnych...

Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchylenia organizacji pracy w warunkach wprowadzonego stanu epidemii.

Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 16. kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia środków ochrony pracowników...

Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia treści i wprowadzania do stosowania procedur postępowania...

Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy...

Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie procedury opuszczania oddziałów w celach rekreacyjnych...

Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie bezwzględnego zakazu opuszczania Oddziału...

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie organizacji i zasad doręczania paczek dla pacjentów...

Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy lekarzy rezydentów...

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 18/2020...

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 18/2020...

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem COVID-19...

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia odwiedzin pacjentów...

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 360 mln zł, z czego 314,90 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

 1. wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;
 2. 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

• zakup urządzeń do dezynfekcji;

• zakup środków do dezynfekcji;

• zakup środków ochrony indywidualnej;

• zakup leków, szczepionek, testów;

• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 360 mln zł, z czego  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 314,90 mln zł, blisko 30 mln zł stanowi wkład własny Województwa Mazowieckiego a 15,2 mln zł  wkład z budżetu państwa.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!