ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 825 20 31 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

Deklaracja dostępności

 • Home
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://szpitalnowowiejski.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2007-07-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-12-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
 2. na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.
 3. strona nie jest zgodna z obsługą niektórych urządzeń mobilnych, mało skuteczne mechanizmy responsywnej rozdzielczości na mniejszych ekranach.

Witryna Internetowa Szpitala Nowowiejskiego jest aktualnie projektowana w nowszej technologii umożliwiającej wprowadzenie standardów zgodnych z WCAG 2.1. Powyższy standard rozszerza wymagania zawarte w Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z którymi obowiązuje standard WCAG 2.0 na poziomie AA.

Aktualizacja standardu WCAG została przygotowana z myślą o trzech grupach użytkowników:

 • osób słabowidzących,
 • osób z problemami poznawczymi,
 • użytkowników urządzeń mobilnych.

Uwzględnia również nowe technologie asystujące i nowoczesne sposoby na interakcję użytkownika z urządzeniem i interfejsem.

Wyłączenia

 1.  dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 3. pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 4. treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 14.03.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie analizy rozwiązań technologicznych witryny Szpitala Nowowiejskiego.

Aktualizacji deklaracji dokonano dnia 16.03.2022 r.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie zgodnie z art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848). Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Dostępność architektoniczna

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa. Do budynku prowadzi wejście od ul. Nowowiejskiej, następnie w portierni zostaniemy przekierowani do odpowiedniej komórki organizacyjnej. Windy i korytarze są dostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. W pobliżu budynku znajduje się parking. Infrastruktura budynku jest oznaczona piktogramami.

Dane kontaktowe

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

 1. Nowowiejska 27

00-665 Warszawa

tel: +48 (22) 825 15 66

e-mail: sekretariat@szpitalnowowiejski.pl

Skip to content