ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 825 20 31 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

Prawa Pacjenta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora 17/2022

Szpital Nowowiejski w Warszawie

Prawa Pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych
  — lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie
  — pielęgniarka zasięgnęła opinii innej pielęgniarki 
 3. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 4. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 5. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 6. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 7. Po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.
 8. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.
 9. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
 10. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
 11. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody ma prawo do wyrażenia zgody. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to w odniesieniu do badania może wykonać opiekun faktyczny.
 12. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielania świadczenia zdrowotnego pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
 13. Zgoda oraz sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.
 14. W przypadku zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta zgodę wyraża się w formie pisemnej.
 15. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo do zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny działania niepożądanego leku.
 16. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 17. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna bliska osoba.
 18. Prawo do poszanowania godności pacjenta obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.
 19. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
 20. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 21. Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 22. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  — do wglądu w siedzibie Szpitala,
  — poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii (odpłatnie).
 23. Pacjent ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu zdarzenia medycznego w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Orzeczenie w tej sprawie wydaje Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy Wojewodzie Mazowieckim.
 24. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Sprzeciw wymaga uzasadnienia.
 25. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 26. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
 27. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W szpitalu opiekę duszpasterską sprawuje kapelan wyznania rzymsko-katolickiego, który jest zatrudniony w szpitalu. W sytuacji, gdy pacjent oczekuje opieki kapłanów innych wyznań, informuje o tym pielęgniarkę. W dyżurkach pielęgniarskich znajdują się informacje dotyczące przedstawicieli innych wyznań. Na prośbę pacjenta pielęgniarka może zadzwonić i poprosić o przybycie.
 28. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Zasady obowiązujące Pacjentów

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora

 1. Przy przyjęciu do szpitala pacjent obowiązany jest okazać odpowiednie dokumenty – dowód osobisty, skierowanie do szpitala, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Pacjent ma obowiązek odnoszenia się z szacunkiem do innych chorych, pracowników Zespołu, przestrzegać norm społecznego współżycia, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów.
 3. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych biorących udział w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 4. Pacjent ma obowiązek poinformowania lekarza o dotychczas przyjmowanych lekach.
 5. Pacjent nie może przyjmować leków ani poddawać się zabiegom innym niż zlecone przez lekarza lub pielęgniarkę.
 6. Pacjent ma obowiązek współpracy z personelem Szpitala przy wykonywaniu czynności zmierzających do poprawy swojego stanu zdrowia.
 7. Pacjent zobowiązany jest do nie opuszczania terenu szpitala, chyba że uzyskał zgodę lekarza.
 8. Pacjent winien nie zakłócać spokoju innym chorym oraz przestrzegać godzin ciszy nocnej (od godz. 22.00 do godz. 6.00).
 9. Pacjent obowiązany jest stosować się do zakazu wnoszenia oraz spożywania alkoholu i używania środków odurzających na terenie Zespołu.
 10. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zakazu palenia tytoniu na terenie szpitala.
 11. Pacjenci oddziału w przypadkach budzących uzasadnione podejrzenie mogą być poddani badaniu alkomatem w kierunku pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu oraz na obecność innych substancji psychoaktywnych w organizmie.
 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ze względu na bezpieczeństwo – pacjent może być zobowiązany przez personel medyczny oddziału do poddania się kontroli rzeczy osobistych, szafki przyłóżkowej, łóżka pod kątem posiadania rzeczy niebezpiecznych (noży, ostrych narzędzi itp.), alkoholu oraz środków odurzających.
 13. Pacjent ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, których nie przekazał do depozytu. Za w/w przedmioty zatrzymane przez pacjenta Szpital nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Pacjent obowiązany jest szanować mienie będące własnością Szpitala (w przypadku jego celowego zniszczenia może być poproszony o dokonanie naprawy poniesionej szkody).
 15. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu pacjent może być wypisany ze szpitala, jeżeli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania mu świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.
 16. Pacjenci spożywający własne produkty żywnościowe, powinni przyjmować je zgodnie z zalecaną dietą, tylko świeże. Prosimy nie przechowywać produktów łatwo psujących się w szafkach przyłóżkowych, spożywać produktów z otwartych opakowań, które nie były przechowywane w odpowiednich warunkach chłodniczych. Produkty żywnościowe łatwo psujące się (po opisaniu nazwiskiem i imieniem pacjenta) należy przechowywać w lodówce znajdującej się w kuchence oddziału.
 17. Pacjent ma obowiązek przestrzegania regulaminu oddziału, w którym przebywa, a w szczególności stosowania się do przepisów zapewniających bezpieczeństwo i higienę.

Zasady korzystania z telefonów

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora

Profilaktyka bezpiecznego
korzystania z telefonów

1. W celu zapewnienia kontaktu z otoczeniem zewnętrznym pacjenci mogą korzystać z:
— własnego telefonu komórkowego - poza godzinami, w których odbywają się wizyty lekarskie, badania diagnostyczne, zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne.
— w sytuacji szczególnej istnieje możliwość, odbierania przez pacjentów rozmów telefonicznych w salach chorych (telefon bezprzewodowy).

2. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych nie powinno odbywać się w sposób stwarzający uciążliwości dla innych chorych, jak również w czasie trwania ciszy nocnej.
3. Korzystanie na terenie szpitala z aparatów fotograficznych oraz cyfrowych wbudowanych w telefony komórkowe jest zabronione. Wykonywanie zdjęć osobom hospitalizowanym oraz zatrudnionym w szpitalu jest zabronione. Zabrania się również nagrywania kamerą.
4. Ze względów bezpieczeństwa ładowarki do telefonów komórkowych deponowane są w oddziale i udostępniane pacjentom w ustalonych godzinach i pod kontrolą personelu oddziału.
5. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za zgubione i ukradzione telefony komórkowe.

Skip to content