ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 825 20 31 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

Strutura Szpital

  • Home
  • Strutura Szpital

Struktura - Szpital Nowowiejski

Miejsca udzielanych świadczeń

SZPITAL NOWOWIEJSKI

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, zwany dalej: „Szpitalem Nowowiejskim”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Szpital Nowowiejski tworzą trzy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej:

1) Zakład Psychiatryczny Leczenia Szpitalnego;
2) Zakład Psychiatryczny Leczenia Ambulatoryjnego;
3) Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Miejsca udzielanych świadczeń:

1. ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

2. ul. Dolna 42, 00-774 Warszawa

3. ul. Puławska 87/89, 02-595 Warszawa

4. ul. Kolska 2/4, 01-045 Warszawa

5. 05-205 Rasztów ul. C.K. Norwida 2, gm. Klembów

Miejscem udzielania świadczeń przez Szpital Nowowiejski może być również miejsce pobytu pacjenta, któremu udzielane są świadczenia medyczne.

Szpital Nowowiejski posiada osobowość prawną.

Szpital Nowowiejski jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: 000000007166 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000083895

Podmiotem tworzącym Szpital Nowowiejski jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Skip to content