Szpital - Ośrodek Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu

 
Ośrodek Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
Ośrodek Leczenia Specjalistycznego
Zakład Opiekuńczo Leczniczy Psychiatryczny
Oddziały Warszawa
Oddział dzienny dzieci
Oddział dzienny
Centrum Psychoterapii
Ośrodek Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu
 

        

 
Ośrodek Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu
Ośrodek Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu

OŚRODEK LECZENIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

W skład struktury Ośrodka Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu wchodzą:

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,

Oddział XVII Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,

Oddział XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu.


Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Cel:

· zmotywowanie pacjentów do leczenia odwykowego,

· realizowanie programów poszpitalnych, w efekcie których pacjenci mogą uzyskać tożsamość osoby uzależnionej od alkoholu,

· realizowanie zajęć terapeutycznych poprzedzających przyjęcie do oddziału terapii uzależnienia od alkoholu.

Zadania:

· diagnozowanie zespołu uzależnienia od alkoholu, w tym zespołów abstynencyjnych,

· kierowanie do oddziałów Ośrodka, pozostałych oddziałów Zespołu lub innych medycznych, w tym specjalistycznych, w zależności od stanu psychosomatycznego pacjenta,

· informacja na temat sposobów i form leczenia uzależnienia od alkoholu,

· edukacja na temat choroby,

· realizowanie grup wstępnych edukacyjno-motywacyjnych,

· realizowanie grup terapeutycznych, warsztatów i treningów dla osób, które ukończyły stacjonarny program

· prowadzenie dokumentacji medycznej.

Zakres działania:

leczenie zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanego spożyciem alkoholu (diagnoza problemowa, indywidualny program terapii, zadania obligatoryjne właściwe dla tego typu i okresu leczenia ).


Oddział XVII Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Cel:

· medyczne oddziaływanie prowadzące do bezpośredniego usunięcia skutków zatrucia alkoholem - farmakoterapia,

· wstępne rozpoznanie problemów somatycznych pacjenta,

· oddziaływania psychoterapeutyczne - edukacyjno-motywacyjne, pozwalające na uzyskanie przez pacjentów oddziału wstępnej orientacji w problemach wynikających z przewlekłego nadużywania alkoholu,

· wstępna diagnoza psychologiczna problemów pacjenta wynikających z uzależnienia..

Zadania:

· poprawa stanu psychosomatycznego pacjenta poprzez bezpośrednie usunięcie skutków zatrucia alkoholem,

· uzyskanie przez pacjentów informacji na temat objawów choroby alkoholowej i jej skutków,

· uzyskanie informacji na temat sposobów i form leczenia zespołu uzależnienia od alkoholu,

· zmotywowanie pacjenta do podjęcia leczenia w oddziale odwykowym Ośrodka lub innej placówce lecznictwa odwykowego,

· skierowanie pacjenta w związku z rozpoznanymi zaburzeniami somatycznymi do podstawowej opieki zdrowotnej lub innej specjalistycznej.

Zakres działania:

leczenie zespołów abstynencyjnych spowodowanych nadużywaniem alkoholu – zespół abstynencyjny (F10.3).


Oddział XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Cel:

· kompleksowe oddziaływanie terapeutyczne mające za zadanie identyfikację pacjenta z objawami zespołu zależności alkoholowej,

· wielopłaszczyznowa edukacja dotycząca: objawów choroby, mechanizmów psychologicznych uzależnienia, skutków somatycznych i psychicznych wynikających z wieloletniego nadużywania alkoholu,

· oddziaływania psychologiczne uświadamiające destrukcję, jaką w ich życiu spowodował alkohol,

· nauka nabywania umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym poprzez zajęcia warsztatowe,

· uzyskanie przez pacjentów wstępnej tożsamości osoby uzależnionej,

· nauka sposobów utrzymania abstynencji w oparciu o własne systemy wsparcia w sytuacjach stresu i kryzysu,

· motywacja do kontynuacji terapii w programach poszpitalnych Ośrodka lub innych formach ambulatoryjnych placówek odwykowych (w zależności od miejsca zamieszkania),,

· zapoznanie pacjentów z programem Wspólnoty Anonimowych Alkoholików i innych ruchów samopomocowych,

Zadania:

· identyfikacja pacjentów z objawami uzależnienia od alkoholu,

· uzyskanie wiedzy o uzależnieniu w aspektach: psychologicznym, somatycznym, społecznym i duchowym,

· uzyskanie umiejętności rozpoznawania mechanizmów obronnych uzależnienia,

· nabycie przez pacjentów wstępnej umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym, korzystania z własnego systemu wsparcia,

· umiejętność korzystania z grup wsparcia, systemów klubowych,

· nabycie motywacji do kontynuacji leczenia w systemie poszpitalnym, ambulatoryjnym,

· umiejętność korzystania z programu AA, uczestnictwo w mityngach AA,

· prowadzenie dokumentacji medycznej.

Zakres działania:

- zaburzenia spowodowane zespołem uzależnienia od alkoholu – zespół uzależnienia (F10.2).
UWAGA

Informujemy, że URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY – BIURO POLITYKI SPOŁECZNEJ UL. NIECAŁA 2 finansuje ze swoich środków TERAPEUTYCZNY PROGRAM POSZPITALNY wykonywany przez Ośrodek Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu w okresie od 14.03.2008 do 30.11.2008.

Ośrodek realizuje kompleksowy program poszpitalny - „after carre”, przeznaczony dla absolwentów Oddziału Odwykowego. Program jest kompatybilny z programem Oddziału Odwykowego i w sposób systematyczny kontynuuje przepracowanie problemów, mechanizmów obronnych i innych nałogowych schematów myśli, emocji i zachowań

Realizacja programu odbywa się poprzez grupy psychoterapeutyczne, sesje indywidualnej terapii, w trakcie których ustalane są okresowe OPT dla poszczególnych pacjentów, warsztaty i treningi nabywania niezbędnych umiejętności w trzeźwym życiu. W ramach programu organizowany jest jeden raz w roku obóz terapeutyczny o zintensyfikowanej formie oddziaływań warsztatowych. Powyższy program stanowi całość profesjonalnych oddziaływań prowadzących do zdrowych postaw społecznych. Jest kontynuacją podobnych programów realizowanych w latach ubiegłych w ramach środków finansowych uzyskanych w konkursie ofert Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Warszawy

Terapia dotyczy wyłącznie osób, które ukończyły Oddział Odwykowy Ośrodka i zostały zakwalifikowane do Programu Poszpitalnego

- grupy psychoterapeutyczne poszpitalne ABCD (od poniedziałku do czwartku w godz. 17:00 – 20:00);

- warsztaty zapobiegania nawrotom picia (w poniedziałki w godz. 17:00 – 20:00)

- warsztaty nabywania różnych umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.(zajęcia realizowane w czasie wyjazdu na obóz terapeutyczny do Strzyżyny) ;

- indywidualne sesje psychoterapeutyczne.
Zjazdy Absolwentów Ośrodka Terapii Uzależnień odbywać się będą w okresie od 01.04.2008 do 30.11.2008 w godz. 9:00 – 15:00 w następujących terminach: 05.04.2008,
10.05.2008,
07.06.2008,
05.07.2008,
02.08.2008,
06.09.2008,
04.10.2008,
08.11.2008.

Zajęcia przeznaczone dla pacjentów Oddziału Odwykowego:
- trening odmawiania picia,
- grupa psychoedukacyjna nt. Przemocy domowej dla kobiet uzależnionych od alkoholu,
- seminarium edukacyjne nt. Przemocy.

Z A P R A S Z A M Y


 
O nas l Zamówienia publiczne l Jednostki organizacyjne l Galeria l Kontakt l Przetargi
Projekt i wykonanie: IBE