Monday the 4th - - Hostgator Coupon

Szpital Nowowiejski
Zatrudni:
LEKARZA
na stanowisko:

KIEROWNIK IZBY PRZYJĘĆ

Wymagania niezbędne:
 - pełne prawo wykonywania zawodu lekarza
 - specjalizacja  z zakresu psychiatrii,
 - dyspozycyjność i zaangażowanie, empatia, wysoka kultura osobista.
 - samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy,
 - kandydat powinien spełniać wymogi określone w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r.
   w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
   w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515)

Zakres czynności:
-  zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Izby Przyjęć pod względem leczniczym,
   ekonomicznym i administracyjnym,
 - planowanie i koordynowanie wykonania zadań powierzonych podległej komórce organizacyjnej,
 - diagnostyka , leczenie i opieka nad pacjentami,
 - współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi szpitala,
 - prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Oferujemy:
 – forma zatrudnienia do indywidualnego uzgodnienia: zatrudnienie podstawie umowy o pracę w pełnym
    wymiarze etatu lub na umowę cywilnoprawna,
 - wynagrodzenie do negocjacji,
 - dołączenie do zespołu, który działa zgodnie z misją Szpitala Nowowiejskiego

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Kadr i Płac pod numerem telefonu:  +48 22 11 65 316  oraz składanie aplikacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako temat wiadomości wpisać „kierownik izby przyjęć”)


 W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 00-665 Warszawa.
Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa, art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.
CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.


Szpital Nowowiejski w Warszawie
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Informatyk

 

Zakres obowiązków

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Szpitalu Nowowiejskim w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu;
 • Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej;
 • Opieka nad serwerami;
 • Administrowanie wewnętrzną siecią komputerową;
 • Nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych przed utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.);

 

Warunki niezbędne:

 • Wykształcenie minimum średnie lub wyższe informatyczne;
 • znajomość serwerowych systemów operacyjnych: MS Windows (Active Directory, DNS, Server plików i drukarek);
 • Znajomość funkcjonowania sieci komputerowej;
 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows;

 

Dodatkowe umiejętności:

 • Znajomość sieci TCP/IP oraz technologii WLAN;
 • Znajomość języka PL/SQL (baza danych Oracle);
 • Znajomość technologii VPN IPSec, OpenVPN;
 • Znajomość systemów medycznych firmy Asseco;

CV proszę wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy. CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

Inne informacje:

w CV należy podać dane kontaktowe – adres e-mail lub numer telefonu - kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,


 Szpital Nowowiejski w Warszawie
poszukuje Kandydatów na stanowisko
Głównego Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych

 

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę

Zmianowość:  Jedna zmiana

Wykształcenie:  wyższe

Warunki pracy:  godziny pracy: 8:00 – 15:35 od poniedziałku do piątku

Doświadczenie:

  co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań na podobnym stanowisku,

· wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych oraz umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi stosowanymi w ramach procesu udzielania zamówień publicznych, umożliwiające samodzielne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

● umiejętność współpracy w zespole i efektywnej komunikacji.

 

Opis stanowiska pracy:

Obsługa organizacyjna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ze strony Zamawiającego, w tym:

prowadzenie dokumentacji kolejnych etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie projektów pism związanych z realizacją poszczególnych etapów postępowania oraz nadzór nad przestrzeganiem terminów ich realizacji,

● opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Szpitala specyfikacji warunków zamówienia, zaproszeń do negocjacji, projektów umów oraz innych dokumentów wymaganych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

● dokonywanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badanie czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz ocena formalnoprawna ofert,

● opracowywanie i przekazywanie do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczanie dokumentów na stronie internetowej i na platformie e-zamówienia,

­● uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, w tym jako sekretarz, oraz prowadzenie ich obsługi organizacyjnej,

­● współudział w przygotowywaniu planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawozdań o udzielonych zamówieniach,

wykonywanie innych czynności nie objętych niniejszym zakresem, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i zleconych przez  przełożonego.

 

CV proszę składać :

Na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobiście:           Dział Zamówień Publicznych

                Szpital Nowowiejski, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. nr 8.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej  27, 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy. CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 

Inne informacje:

●  w CV należy podać dane kontaktowe – adres e-mail lub numer telefonu - kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy będą wymagane na etapie rozmowy kwalifikacyjnej,

 zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami,

·    termin składania aplikacji do 20 października 2023 r.


 Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Magistra Farmacji

 

Wymagane kwalifikacje:

 

 • Wykształcenie: tytuł zawodowy magistra farmacji
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Doświadczenie zawodowe min. 6 miesięcy

 

Oferujemy:

 

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość pracy w pełnym lub częściowym wymiarze godzin
 • zatrudnienie w Aptece Szpitala Nowowiejskiego
 • wymiar czasu pracy 7:30 – 15:05
 • Dodatek stażowy 5 % przysługuje osobom mającym 5 lat stażu pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Maciejem OstrowskimZ-ca Dyrektora ds. Lecznictwa pod numerem telefonu:  +48 22 11 65 335, Panią Hanną Smułkowską – Kierownikiem Apteki pod numerem telefonu: 22 11 65 333 lub Panią Magdaleną Topą pod numerem telefonu: 22 11 65 268 oraz składanie aplikacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako temat wiadomości wpisać „magister farmacji”)

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 


Szpital Nowowiejski w Warszawie poszukuje Kandydatów na stanowisko
specjalisty w Dziale Analiz i Kontrolingu

 Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę

 Zmianowość:  Jedna zmiana

 Wykształcenie:  min. średnie, pożądane wyższe

 Wymagania:  Średniozaawansowana znajomość pakietu MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel); umiejętności analityczne i wyciągania wniosków. Mile widziana znajomość oprogramowania AMMS.

 

Warunki pracy:  Godziny pracy: 8:00 – 15:35 od poniedziałku do piątku

 b.  Praca w wolne dni :  Nie

 

Opis stanowiska pracy :

1) Wykonywanie prac związanych z opracowywaniem analiz finansowych i raportów,

2) Standaryzacja danych statystycznych pochodzących z medycznych komórek organizacyjnych,

3) Inicjowanie nowych rozwiązań, wskazywanie możliwych usprawnień i gotowość do wdrażania zmian,

4) Przygotowywanie działań naprawczych i monitoring ich realizacji,

5) Dodatkowo wsparcie:

a.     działań informacyjnych i marketingowych szpitala,

b.    pisania wniosków o dofinansowanie,

c.     rozliczanie projektów zewnętrznych,

6) Przestrzeganie tajemnicy służbowej, regulaminu pracy, zasad BHP i P.POŻ, oraz zasad współżycia społecznego,

7) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zespołu,

8) Wykonywanie innych czynności nie objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez  przełożonego.

 

CV proszę składać :

Na adres e-mail  -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobiście –    Dział Kadr i Płac

Szpital Nowowiejski 00-665 Warszawa ul : Nowowiejska 27 

Telefon kontaktowy   –   221165316

 W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej  27, 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.
CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem

 

 


Szpital Nowowiejski
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Asystent zdrowienia

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Nowowiejska 27

Komórka organizacyjna i lokalizacja: Centrum Zdrowia Psychicznego Szpital Nowowiejski

 

Wymagania:

Wykształcenie: ukończony kurs specjalistyczny potwierdzony certyfikatem, doświadczenie własnego kryzysu psychicznego, odbyta terapia własna, odbyte staże.

 

 Wymiar czasu pracy – nie mniej niż 0,5 etatu

  Forma zatrudnienia – do uzgodnienia

Możliwość zatrudnienia: od zaraz

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Jarosławem Trochimiuk- Kierownik Działu Kadr i Płac pod numerem telefonu:  +48 22 11 65 316  lub Panią Agnieszka Stefaniak – Kierownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych  pod numerem telefonu +48 22 11 65326  oraz składanie aplikacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako temat wiadomości wpisać „asystent zdrowienia”)

  W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 


 

Szpital Nowowiejski
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Terapeuta środowiskowy

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Nowowiejska 27

 Komórka organizacyjna i lokalizacja:  Centrum Zdrowia Psychicznego -  Szpital Nowowiejski

 

Wymagania:

Wykształcenie: posiadanie wykształcenia średniego i ukończone szkolenie  z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez ministra  właściwego do spraw zdrowia  ramowym programie szkolenia  z zakresu terapii środowiskowej , lub osobę która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego..

 

Wymiar czasu pracy – nie mniej niż 0,5 etatu

 Forma zatrudnienia – do uzgodnienia

Możliwość zatrudnienia od zaraz

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Jarosławem Trochimiuk- Kierownik Działu Kadr i Płac pod numerem telefonu:  +48 22 11 65 316  lub Panią Agnieszką Stefaniak – Kierownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych  pod numerem telefonu +48 22 11 65326  oraz składanie aplikacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako temat wiadomości wpisać „terapeuta środowiskowy”)

 

 W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem

  


Szpital Nowowiejski

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii

Miejsce pracy: Warszawa

 

pilnie zatrudnimy: lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii

Komórka organizacyjna i lokalizacja:

 

Oddziały Ogólnopsychiatryczne lub Poradnie Specjalistyczne

Wymagania:

Wykształcenie wyższe lekarz medycyny i tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
lub specjalizacja II stopnia z psychiatrii

Wymiar czasu pracy – nie mniej niż 0,5 etatu

 Forma zatrudnienia – do uzgodnienia

Możliwość zatrudnienia od zaraz

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Jarosławem Trochimiuk- Kierownik Działu Kadr i Płac pod numerem telefonu:  +48 22 11 65 335  lub Panią Ewą Melon – Starszy Inspektor pod numerem telefonu +48 22 11 65 268 oraz składanie aplikacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako temat wiadomości wpisać „lekarz psychiatra”)

 W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 


Szpital Nowowiejski w Warszawie poszukuje Kandydatów do pracy w oddziałach psychiatrycznych na stanowisko:

Pielęgniarka/Pielęgniarz

OFERUJEMY

 • ZATRUDNIENIE W RAMACH UMOWY O PRACĘ LUB UMOWĘ
 • ZLECENIE/UMOWĘ CYWILNO-PRAWNĄ (KONTRAKT)
 • praca w oddziale całodobowym, dziennym
 • praca zmianowa w równoważnym systemie pracy (do 12 godzin ) lub
 • jednozmianowym.

WYMAGANIA

 • dyplom zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,

 

dodatkowo na umowę zlecenie/umowę cywilno-prawną (kontrakt):

 • dowód zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 • dokument ubezpieczenia w zakresie profilaktycznego badania i leczenia poekspozycyjnego,
 • aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań
 • zdrowotnych do wykonywania zawodu pielęgnierki/pielęgniarza,
 • aktualne badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych (orzeczenie wydane
 • przez lekarza medycyny pracy)

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Piasecką  – Naczelną Pielęgniarką pod numerem telefonu: 22 11 65 249 lub o składanie aplikacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako temat wiadomości wpisać „pielęgniarka/pielęgniarz”)

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 

 


 Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Terapeuty zajęciowego

Wymagane kwalifikacje:

· Wykształcenie: ukończona szkoła policealna i uzyskany tytuł zawodowy terapeuta zajęciowy lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terapeuty zajęciowego.

Oferujemy:

· zatrudnienie w Oddziałach Dziennych Szpitala

· zatrudnienie w ramach umowy o pracę

· możliwość pracy w pełnym wymiarze godzin

· wymiar czasu pracy 8:00 – 15:35

· Dodatek stażowy 5 % przysługuje osobom mającym 5 lat stażu pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Maciejem Ostrowskim – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa pod numerem telefonu:  +48 22 11 65 335 lub Panią Joanną Woźniak pod numerem telefonu: 22 11 65 235 oraz składanie aplikacji na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako temat wiadomości wpisać „terapeuta zajęciowy”)

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem. 


 Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Psycholog kliniczny

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie: tytuł zawodowy magistra psychologii lub zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi psychologa oraz tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna

Oferujemy:

 • zatrudnienie w Oddziałach Dziennych Szpitala
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość pracy w pełnym wymiarze godzin
 • wymiar czasu pracy 8:00 – 15:35
 • Dodatek stażowy 5 % przysługuje osobom mającym 5 lat stażu pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Maciejem Ostrowskim – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa pod numerem telefonu:  +48 22 11 65 335 lub Panią Magdaleną Topa pod numerem telefonu: 22 11 65 268 oraz składanie aplikacji na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako temat wiadomości wpisać „psycholog kliniczny”)

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 


Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Psychoterapeuta

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie:
 • tytuł zawodowy magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii
 • Minimum po II roku szkolenia z psychoterapii lub certyfikat psychoterapeuty

Oferujemy:

 • zatrudnienie w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
 • zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Maciejem Ostrowskim – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa pod numerem telefonu:  +48 22 11 65 335 lub Panem Jarosławem Trochimiuk pod numerem telefonu: 22 11 65 316 oraz składanie aplikacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako temat wiadomości wpisać „psychoterapeuta”).

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 


Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Specjalista terapii uzależnień

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie: wyższe oraz tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień – certyfikat psychoterapeuty

Oferujemy:

 • zatrudnienie w Oddziałach XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 • możliwość pracy w pełnym wymiarze godzin
 • wymiar czasu pracy 8:00 – 15:35
 • Dodatek stażowy 5 % przysługuje osobom mającym 5 lat stażu pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Maciejem Ostrowskim – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa pod numerem telefonu:  +48 22 11 65 335 lub Panią Magdaleną Topa pod numerem telefonu: 22 11 65 268 oraz składanie aplikacji na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako temat wiadomości wpisać „specjalista terapii uzależnień”)

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 


Szpital Nowowiejski

 

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii

Miejsce pracy: Warszawa

  pilnie zatrudnimy:

lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii

Komórka organizacyjna i lokalizacja:

Poradnia Leczenia Nerwic

(ul. Dolna 42 w Warszawie)

 

 Wymagania:

Wykształcenie wyższe lekarz medycyny i tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
lub specjalizacja II stopnia z psychiatrii

Wymiar czasu pracy – nie mniej niż 0,5 etatu

 Forma zatrudnienia – do uzgodnienia

Możliwość zatrudnienia od zaraz

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Maciejem OstrowskimZ-ca Dyrektora ds. Lecznictwa pod numerem telefonu:  +48 22 11 65 335 lub Panią Izabellą Boczkowską – Specjalista ds. osobowych oraz składanie aplikacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako temat wiadomości wpisać „lekarz psychiatra”)

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 


Szpital Nowowiejski

 

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii

 

Miejsce pracy: Warszawa

  pilnie zatrudnimy:

lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii

Komórka organizacyjna i lokalizacja:

Oddział XIII Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

(ul. Dolna 42 w Warszawie)

 

Zespół Leczenia Środowiskowego

(ul. Dolna 42 w Warszawie)

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

  (ul. Nowowiejska 27 w Warszawie)

 

 Wymagania:

 

Wykształcenie wyższe lekarz medycyny i tytuł specjalisty psychiatry,
lub specjalizacja II stopnia z psychiatrii, lub specjalizacja I stopnia z psychiatrii

 

Wymiar czasu pracy – nie mniej niż 0,5 etatu

 Forma zatrudnienia – do uzgodnienia

Możliwość zatrudnienia od zaraz

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Maciejem OstrowskimZ-ca Dyrektora ds. Lecznictwa pod numerem telefonu:  +48 22 11 65 335 lub Panią Izabellą Boczkowską – Specjalista ds. osobowych oraz składanie aplikacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako temat wiadomości wpisać „lekarz psychiatra”)

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 

 


 

Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Sanitariusz szpitalny

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie: podstawowe oraz kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy
 • Doświadczenie zawodowe min 6 miesięcy

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • zatrudnienie w Izbie Przyjęć
 • praca zmianowa w równoważnym systemie pracy (do 12 godzin)
 • Dodatek stażowy 5 % przysługuje osobom mającym 5 lat stażu pracy

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Piasecką – Naczelną Pielęgniarką
pod numer telefonu: 22/ 11 65 249
lub o składanie aplikacji na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jako temat wiadomości wpisać „Sanitariusz szpitalny”.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 


 

Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Salowa/Salowy

Miejsce pracy: Warszawa 

Wymagania:

·         wykształcenie minimum podstawowe,

·         dokładność i sumienność,

·         skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

·         Dodatek stażowy 5 % przysługuje osobom mającym 5 lat stażu pracy 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Piasecką  - Naczelna Pielęgniarka pod numerem telefonu: 22/ 11 65 249 lub adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jako temat wiadomości wpisać „Salowa/Salowy Warszawa” 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,

- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 


 

 

Our website is protected by DMC Firewall!