ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 825 20 31 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, a także art. 14 ust. 1 i Z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi2yCznyCh w związku 2 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9S/46/WE dalej (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie: ul. Nowowiejska 27, (00-665) Warszawa, NIP: 5261744274 dalej zwany: „Szpital Nowowiejski”, e-mail: sekretariat@szpitalnowowiejski.pl tel. +48 (22) 825 15 66.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym należy się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych  tel. 509 592 457, e-mail iod@szpitalnowowiejski.pl

Szpital Nowowiejski będzie przetwarzać pozyskane dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c,f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z realizowanymi świadczeniami medycznym, a także w ce)u realizacji statutowych zadań Administratora. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie:

  • wymogów ustawowych – konieczność wypełnienia przez Szpital Nowowiejski obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych wskazane w art. 9 ust. 2 pkt. h, a także 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO,
  • udzielonej zgody — tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych — wskazana w 6 ust. 1 lit, a) RODO,
  • wymogów kontraktowych — tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem — wskazane w art. 6 ust. 1 b) RODO
  • uzasadnionych wymogów administratora — tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Szpitala Nowowiejskiego – wskazane w 6 ust. 1 lit. f} RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Szpital Nowowiejski będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

  • w celu realizacji świadczeń medycznych na podstawie 9 ust. 2 lit. h R0O0.
  • w celach wskazanych i wyrażonych za zgodą — dobrowolne wyrażenie
  • w celu realizacji zawartej umowy bądź złożonego zamówienia Szpital Nowowiejski oraz realizacji usług dodatkowych i innych świadczonych przez Szpital Nowowiejski oraz innych umów, w których są Państwo stroną.
  • w celu realizacji uzasadnionych wymogów administratora zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i R2eczniku Praw Pacjenta, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz innych aktów prawnych w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i wynikających z nich obowiązków

Na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych, Administrator pozyskuje dane osobowe Pacjentów oraz przedstawicieli ustawowych, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych Pacjentów oraz dane osób upoważnianych do działania w imieniu wyżej wskazanych osób. Może pozyskiwać dane osobowe również od uprawnionych organów.

 

Szpital Nowowiejski przetwarza dane osobowe pacjentów, pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów, oferentów, osób korzystających z ZFŚS, emerytów, rencistów i innych osób, jeżeli przetwarzania ich danych wynika z przepisów prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1-12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty przetwarzające (podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie: świadczenia usługi transportu sanitarnego, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji medycznych, zlecania badań i usług medycznych).

S2pÏtal Nowowiejski zawarł umowę z jednostką uprawnioną do kształcenia studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego, dlatego też osoby te mają możliwość uczestniczyć w zakresie niezbędnym do celów dydaktycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z art. 13 i 14 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach Pacjenta i R2ecznİku Praw Pacjenta, osoby te zachowują w tajemnicy informacje związane z osobą Pacjenta, uzyskane w związku z wykonywaniem tych Świadczeń, a w szczególności związane ze stanem zdrowia Pacjenta i jego danymi osobowym.

Administrator jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych uprawnionym podmiotom w ramach obowiązujących upoważnieni ustawowych. Może również przekazać dane osobowe Pacjenta oraz jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego Pacjenta podmiotom publicznym, które na mocy przepisów uprawnione są do uzyskania danych, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Konsultantom Krajowym, Ośrodkom Pomocy Społecznej, Placówkom Opiekuńczo-Wychowawczym, Sądom, Policji, Prokuraturze, w tym w ramach postępowań prowadzonych przez te podmioty, a także innym niewymienionym podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie odrębnych przepisów.

Państwa dane osobowe będą przechowywane okresie wymaganym przepisami prawa w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie wskazanym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących S2pitalowi Nowowiejskiemu i w stosunku do niego. Przetwarzanie i przechowywanie pozyskanych od Państwa danych przez Szpital Nowowiejski opierać się będzie na zasadzie legalności.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zakreślony w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i R2ec2niku Praw Pacjenta – dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu pacjenta przez okres 30 lat.

Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane pracowników będą przechowywane przez okres określony Kodeksem Pracy i wydanymi na jego podstawie przepisami wykonawczymi.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z prowadzonym na terenie Szpitala monitoringiem wizyjnym obejmujące Pani/Pana wizerunek będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od dnia zarejestrowania Pani/Pana wizerunku.

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, wniesienia żądania usunięcia danych tub wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przekazywane w celach marketingowych.

Kontakt Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych
Marcin Janczuk

tel. +48 509 592 457
iod@szpitalnowowiejski.pl

Skip to content