ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 825 20 31 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

Rys Historyczny

Rys Historyczny - Szpital Nowowiejski

Informacje historyczne:

 • 1989 – Budową budynku głównego Szpitala Nowowiejskiego zakończono w roku 1899. Do gotowego obiektu zrealizowanego według projektu inż. Akimowa przeniesiono Mikołajewską Ochronkę dla Dzieci Żołnierzy. W części budynku głównego oraz w skrzydle południowym stacjonowała jednostka wojskowa.
 • 1915 – Ochronka funkcjonowała najprawdopodobniej do momentu ewakuacji Rosjan z Warszawy w 1915 roku.
 • 1918 – Po zdobyciu miasta przez armię niemiecką, w budynku od listopada 1918 roku funkcjonował lazaret.
 • 1919 – Po odzyskaniu niepodległości, w styczniu 1919 roku, Departament Sanitarny Ministerstwa Spraw Wojskowych zawarł porozumienie z Magistratem st.. Warszawy, na podstawie którego budynek ZoStał przekazany na użytek wojskowy. Do odnowienia gmachu przeniesiono Szpital Zapasowy nr 1 znajdujący się przy ulicy Czerniakowskiej. Poświęcenie szpitala przy ul. Nowowiejskiej nastąpiło w obecności marszałka Józefa Piłsudskiego i wyższych władz wojskowych.
 • 1920 – Szpital był jedną z głównych placówek obsługujących rannych w czasie wojny polsko bolszewickiej w 1920 roku.
 • 1939— 1945 – Funkcja budynku nie uległa zmianie w czasie okupacji hitlerowskiej i po II wojnie światowej.
 • 1946 – 1964 – W 1945 rGkU W hUdynku utworzono wcjskowy I Szpital Okręgo\vy, który funkcjonował do 1964 roku po czym został przeniesiony na Szaserów.
 • 1964 – W budynku przy Nowowiejskiej, natomiast, otwarto szpital psychiatryczny, który funkcjonuje do chwili obecnej. Budynek szpitalny składa się z segmentu głównego, skrzydła zachodniego, skrzydła południowego oraz łącznika. Obiekt czterokondygnacyjny z wysokim parterem.
 • 21 stycznia 2002 – Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie wpisany w dniu 21 stycznia 2002 r. do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Zespół posiada osobowość prawną, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w KRS pod numerem — 0000083895, posiada nr statystyczny w systemie REGON — 000298070, przeważający rodzaj działalności posiada symbol PKD – 8610Z, jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany przez Urząd Skarbowy w Warszawie NIP – 526-17-44-274. Zespół posługuje się również nazwą skróconą: Szpital Nowowiejski. Zasadniczym przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych. Dyrektorem Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznych Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Szpital jako zabytek:

Budynek główny Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie znajduje się na terenie „Stanisławowskiego założenia urbanistycznego” (twz. Oś Stanisławowska) objętego ochroną konserwatorską na mocy wpisu do Rejestru zabytków pod numerem 543 decyzją z lipca 1965 roku. Ponadto podlega indywidualnej ochronie konserwatorskiej poprzez ujęcie w gminnej ewidencji zabytków utworzonej na mocy Zarządzenia nr 2998/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie założenia ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282 ze zm.) prowadzenie praC konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wnioskowane prace obejmują prowadzenie kompleksowej termomodernizacji obiektu, w tym ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę okien.

Poprzedni Dyrektorzy:

 • 2006-2021 – Andrzej Mazur
 • 1989-2006 – dr Tadeusz Matusiak, psychiatra, był absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, następnie pracownikiem Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ząbkach

 

Skip to content