Wednesday the 24th - - Hostgator Coupon

W dniu 9 lutego 2022 r. Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Waldemar Kuliński
wręczył nominację na stanowisko Dyrektora Szpitala Nowowiejskiego Panu Cezaremu Kostrzewie.

 

 

Nazwa zadania:
DOPOSAŻENIE I DROBNE PRACE REMONTOWE ZWIĄZANE Z POPRAWĄ WARUNKÓW LOKALOWYCH W PLACÓWKACH LECZNICTWA ODWYKOWEGO, W KTÓRYCH REALIZOWANY JEST „PROGRAM PONADPOSTAWOWEJ OPIEKI TERAPEUTYCZNEJ Z  ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM OD ALKOHOLU I ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH, Z UWZGLĘDIENIEM POTRZEBY PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM PANDEMII.

Kwota dotacji: 88 000,00 zł

Okres realizacji zadania : od 1 grudnia do 31 grudnia 2021r.

      Warszawa, dnia 08.12.2021 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ogłasza przetarg na: „Sprzedaż samochodów będących w zasobach Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie”. Przetarg ma formę pisemną, a oferty powinny być złożone do dnia 17.12.2021 r. w Kancelarii Szpitala Nowowiejskiego ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa.

 

Część I - Mercedes sprinter 313 CDI  rej. WI 0528 W rok produkcji 2004 

Część II - Mercedes sprinter 313 CDI rej. WI 8538 T – rok produkcji 2004 

Część III - Mercedes sprinter 213 CDI rej. WI 0559 S – rok produkcji 2000

Część IV - VW Caddy kombi rej. WI 4822 E – rok produkcji 2003

Część V - Lublin III rej. WI 08286 rok produkcji 2000 

 

Z warunkami przetargu można zapoznać się w każdym czasie na stronie internetowej Sprzedającego: www.szpitalnowowiejski.pl. Kontakt telefoniczny pod numerem: 22 11 65 260, 22 11 65 204;

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zdjęcia

 

Ogłoszenie – wersja do druku

 

Specyfikacja istotnych warunków sprzedażyFormularz oferty

 

Klauzula informacyjna

 

 

  1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem kolejnej fali pandemii zachorowań na COVID-19 wprowadza się do odwołania czasowy zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, zastrzeżeniem treści pkt 2 poniżej.
  2. Odwiedziny mogą odbyć się tylko w sytuacjach szczególnych, za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarza pełniącego dyżur, na wniosek osoby zaszczepionej, lub osoby posiadającej negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, bądź osoby, która  przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
  3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest przedstawić personelowi Oddziału dokument ze zdjęciem poświadczający tożsamość oraz ważny Unijny Certyfikat COVID potwierdzający szczepienie albo przebycie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
    (w formie elektronicznej bądź papierowej) lub negatywny wynik badania PCR lub Testu Antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 (badanie jest ważne do 72 godzin od daty jego wykonania).
  4. Osoby odwiedzające przebywające na terenie Oddziału zobowiązane są przestrzegać reżimu sanitarnego obowiązującego w Oddziale, w szczególności zakrywać usta i nos maseczką, a także stosować inne wymagane środki ochrony.
  5. Pacjenta może odwiedzać jednocześnie tylko jedna osoba, po uprzednim uzgodnieniu
    z personelem medycznym Oddziału.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
Realizacja grantu w ramach wyżej wskazanego projektu pomaga ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz personelu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie.
Okres realizacji projektu 1 maja 2020 r. do dn. 31 sierpnia 2021 r.
Dofinansowanie: 442 576,00 zł (w tym 84,17% wydatków kwalifikowanych finansowanych jest ze środków Unii Europejskiej, natomiast 15,3% ze środków dotacji celowej).
Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
Realizacja grantu w ramach wyżej wskazanego projektu pomaga ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz personelu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie.
Okres realizacji projektu 1 maja 2020 r. do dn. 31 grudnia 2020 r.
Dofinansowanie: 335 986,06 zł (w tym 84,17% wydatków kwalifikowanych finansowanych jest ze środków Unii Europejskiej,
natomiast 15,3% ze środków dotacji celowej).
Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie: ustalenia wymiaru pracy oraz liczby dni pracy oraz dni dodatkowo wolnych od pracy dla pracowników  Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych od sygnalistów oraz podejmowania działań następczych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 42/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2021 – Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego – Struktura Organizacyjna

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego – Struktura Organizacyjna Pionu Lecznictwa

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego – Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego – Cennik usług medycznych

Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego – Wysokość opłat za przechowywanie zwłok po upływie 72 godzin

Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego – Zasady odpłatności za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie

 

Zarządzenie nr 40/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie: czasowego zawieszenia stosowania zapisów Instrukcji IN-8.5.2-01 Postępowanie z depozytem pacjenta (wydanie VI z dnia 30.04.2021 r.), obowiązującej w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – w części dotyczącej przechowywania rzeczy wartościowych o dużych rozmiarach zewnętrznych

Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 03 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenie ograniczenia w odwiedzinach pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych SWZPZPOZ w Warszawie ze wzglądu na wysokie ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw nadzoru nad realizacją planu naprawczego i innych zadań związanych z restrukturyzacją Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie: ustalenia treści i wprowadzenia do stosowania w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulaminu parkingu płatnego, niestrzeżonego, przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie oraz ustalenia opłaty za parkowanie

Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 23/2021 Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i Zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia metodą spisu z natury w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: powołania Rady Ordynatorów w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz ustalenia treści Regulaminu Rady Ordynatorów

Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: ujednolicenia systemu czasu pracy i rozkładu czasu pracy pracowników Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 24 czerwca 2021 zmieniające zarządzenie nr 51/2020 Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z dnia 21 października 2020 r., z późn. zm, w sprawie zasad funkcjonowania i organizacji pracy Zespołu w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19.

Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie: udzielania świadczeń ambulatoryjnych w postaci sesji psychoterapii grupowej i sesji wsparcia psychospołecznego w jednostkach organizacyjnych SWZPZPOZ w Warszawie

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 4 kwietnia 2021 w sprawie: zaleceń dla rodzin/opiekunów
dostarczających paczki dla pacjentów hospitalizowanych w całodobowych oddziałach SWZPZPOZ w Warszawie

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 22 lutego 2021 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 4/2021.
w sprawie organizacji pracy w komórkach organizacyjnych SWZPZPOZ w Warszawie

Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 58/2020 z 18 listopada 2020 r.
w sprawie organizacji pracy w komórkach organizacyjnych SWZPZPOZ w Warszawie

Zarządzenie nr 1/2021 uchylające zarządzenie nr 50/2020 z 12 października 2020 r.
w sprawie organizacji pracy w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażenia

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd