Wednesday the 10th - - Hostgator Coupon

 width=

     W związku ze zgłoszoną przez Pracowników Szpitala Nowowiejskiego inicjatywą polegającą na zwiększeniu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wydłużenie czasu pracy Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych – wyodrębniono w formie wolontariatu dodatkowe godziny pracy Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych dedykowane udzielaniu pomocy Uchodźcom z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.

 

Umawianie wizyt pod numerem telefonu: 536-158-547

     Prawo do świadczeń w Polsce, jak dla osób ubezpieczonych, obejmuje:

- obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,

- nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,

- obywateli Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą),

- członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka,

- którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.

 

WAŻNE

     Prawo do świadczeń obejmuje także dziecko urodzone już w Polsce, jeżeli jego matka jest osobą określoną w lit. a lub b.
     Uprawnienia do świadczeń medycznych na mocy specustawy nie przysługują osobom, które przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych lub miały status uchodźcy, lub złożyły wniosek o uzyskanie takiego statusu.

 

WAŻNE

     Do „najbliższej rodziny” zaliczyć można: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu (zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

15 marca 2022 r. otwarto specjalnie dedykowany Obywatelom Ukrainy Punkt pośrednictwa i rejestracji Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79. Szukający pracy Uchodźcy w nowoutworzonym Punkcie mogą zarejestrować się i szukać ofert pracy także z pomocą tłumacza w języku ukraińskim.

Ulotka Punkt Obsługi Obywateli Ukrainy Urzędu Pracy m.st. Warszawy - wersja ukraińska

Ulotka Punkt Obsługi Obywateli Ukrainy Urzędu Pracy m.st. Warszawy - wersja polska

W ramach akcji pomocowej dla obywateli Ukrainy Szpital Nowowiejski nawiązał współpracę z Fundacją „Pomocy Polakom na Wschodzie” wspierając działalność operacyjną Fundacji i udostępniając pomieszczenia naszego Szpitala na cele magazynowe dla przekazywanych środków pierwszej potrzeby.
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie" została powołana w 1992 r. Prowadzi działania statutowe jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Od 2020 r. działalność FPPnW opiera się na wykonywaniu zadań powierzonych jej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM) — głównego opiekuna Polonii i Polaków za granicą z ramienia RP (do 2019 r. rolę tę pełniła Kancelaria Senatu RP i wcześniej to właśnie z tą instytucją związana była działalność Fundacji). FPPnW współpracuje również z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Edukacji i Nauki. Środki, z których dofinansowywane są fundacyjne projekty pochodzą z KPRM, poszczególnych ministerstw oraz darczyńców i sponsorów m.in największych polskich przedsiębiorstw, podmiotów prywatnych, samorządów i mecenatu polskiego biznesu.

W dniu 9 lutego 2022 r. Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Waldemar Kuliński
wręczył nominację na stanowisko Dyrektora Szpitala Nowowiejskiego Panu Cezaremu Kostrzewie.

 

 

Nazwa zadania:
DOPOSAŻENIE I DROBNE PRACE REMONTOWE ZWIĄZANE Z POPRAWĄ WARUNKÓW LOKALOWYCH W PLACÓWKACH LECZNICTWA ODWYKOWEGO, W KTÓRYCH REALIZOWANY JEST „PROGRAM PONADPOSTAWOWEJ OPIEKI TERAPEUTYCZNEJ Z  ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM OD ALKOHOLU I ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH, Z UWZGLĘDIENIEM POTRZEBY PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM PANDEMII.

Kwota dotacji: 88 000,00 zł

Okres realizacji zadania : od 1 grudnia do 31 grudnia 2021r.

      Warszawa, dnia 08.12.2021 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ogłasza przetarg na: „Sprzedaż samochodów będących w zasobach Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie”. Przetarg ma formę pisemną, a oferty powinny być złożone do dnia 17.12.2021 r. w Kancelarii Szpitala Nowowiejskiego ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa.

 

Część I - Mercedes sprinter 313 CDI  rej. WI 0528 W rok produkcji 2004 

Część II - Mercedes sprinter 313 CDI rej. WI 8538 T – rok produkcji 2004 

Część III - Mercedes sprinter 213 CDI rej. WI 0559 S – rok produkcji 2000

Część IV - VW Caddy kombi rej. WI 4822 E – rok produkcji 2003

Część V - Lublin III rej. WI 08286 rok produkcji 2000 

 

Z warunkami przetargu można zapoznać się w każdym czasie na stronie internetowej Sprzedającego: www.szpitalnowowiejski.pl. Kontakt telefoniczny pod numerem: 22 11 65 260, 22 11 65 204;

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zdjęcia

 

Ogłoszenie – wersja do druku

 

Specyfikacja istotnych warunków sprzedażyFormularz oferty

 

Klauzula informacyjna

 

 

  1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem kolejnej fali pandemii zachorowań na COVID-19 wprowadza się do odwołania czasowy zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, zastrzeżeniem treści pkt 2 poniżej.
  2. Odwiedziny mogą odbyć się tylko w sytuacjach szczególnych, za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarza pełniącego dyżur, na wniosek osoby zaszczepionej, lub osoby posiadającej negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, bądź osoby, która  przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
  3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest przedstawić personelowi Oddziału dokument ze zdjęciem poświadczający tożsamość oraz ważny Unijny Certyfikat COVID potwierdzający szczepienie albo przebycie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
    (w formie elektronicznej bądź papierowej) lub negatywny wynik badania PCR lub Testu Antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 (badanie jest ważne do 72 godzin od daty jego wykonania).
  4. Osoby odwiedzające przebywające na terenie Oddziału zobowiązane są przestrzegać reżimu sanitarnego obowiązującego w Oddziale, w szczególności zakrywać usta i nos maseczką, a także stosować inne wymagane środki ochrony.
  5. Pacjenta może odwiedzać jednocześnie tylko jedna osoba, po uprzednim uzgodnieniu
    z personelem medycznym Oddziału.

Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie: ustalenia wymiaru pracy oraz liczby dni pracy oraz dni dodatkowo wolnych od pracy dla pracowników  Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych od sygnalistów oraz podejmowania działań następczych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 42/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2021 – Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego – Struktura Organizacyjna

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego – Struktura Organizacyjna Pionu Lecznictwa

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego – Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego – Cennik usług medycznych

Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego – Wysokość opłat za przechowywanie zwłok po upływie 72 godzin

Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego – Zasady odpłatności za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie

 

Zarządzenie nr 40/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie: czasowego zawieszenia stosowania zapisów Instrukcji IN-8.5.2-01 Postępowanie z depozytem pacjenta (wydanie VI z dnia 30.04.2021 r.), obowiązującej w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – w części dotyczącej przechowywania rzeczy wartościowych o dużych rozmiarach zewnętrznych

Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 03 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenie ograniczenia w odwiedzinach pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych SWZPZPOZ w Warszawie ze wzglądu na wysokie ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw nadzoru nad realizacją planu naprawczego i innych zadań związanych z restrukturyzacją Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie: ustalenia treści i wprowadzenia do stosowania w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulaminu parkingu płatnego, niestrzeżonego, przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie oraz ustalenia opłaty za parkowanie

Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 23/2021 Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i Zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia metodą spisu z natury w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: powołania Rady Ordynatorów w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz ustalenia treści Regulaminu Rady Ordynatorów

Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: ujednolicenia systemu czasu pracy i rozkładu czasu pracy pracowników Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 24 czerwca 2021 zmieniające zarządzenie nr 51/2020 Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z dnia 21 października 2020 r., z późn. zm, w sprawie zasad funkcjonowania i organizacji pracy Zespołu w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19.

Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie: udzielania świadczeń ambulatoryjnych w postaci sesji psychoterapii grupowej i sesji wsparcia psychospołecznego w jednostkach organizacyjnych SWZPZPOZ w Warszawie

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 4 kwietnia 2021 w sprawie: zaleceń dla rodzin/opiekunów
dostarczających paczki dla pacjentów hospitalizowanych w całodobowych oddziałach SWZPZPOZ w Warszawie

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 22 lutego 2021 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 4/2021.
w sprawie organizacji pracy w komórkach organizacyjnych SWZPZPOZ w Warszawie

Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 58/2020 z 18 listopada 2020 r.
w sprawie organizacji pracy w komórkach organizacyjnych SWZPZPOZ w Warszawie

Zarządzenie nr 1/2021 uchylające zarządzenie nr 50/2020 z 12 października 2020 r.
w sprawie organizacji pracy w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażenia

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
Realizacja grantu w ramach wyżej wskazanego projektu pomaga ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz personelu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie.
Okres realizacji projektu 1 maja 2020 r. do dn. 31 sierpnia 2021 r.
Dofinansowanie: 442 576,00 zł (w tym 84,17% wydatków kwalifikowanych finansowanych jest ze środków Unii Europejskiej, natomiast 15,3% ze środków dotacji celowej).
Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Our website is protected by DMC Firewall!