Thursday the 23rd - - Hostgator Coupon

 

Szpital Nowowiejskim w okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2018 r. realizuje projekt

„Podniesienie kwalifikacji kadr medycznych w Szpitalu Nowowiejskim”.

Celem projektu realizowanego w Szpitalu Nowowiejskim jest podniesienie kwalifikacji 200 lekarzy z diagnozowania i leczenia chorób oraz zaburzeń psychicznych. Nabór do projektu będzie miał charakter otwarty, a bezpośrednie wsparcie będzie kierowane do lekarzy pracujących w podmiotach leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy POZ. Wsparcie będzie kierowane do osób, które wykazują chęć i potrzebę podniesienia swoich kwalifikacji z obszaru diagnozy oraz leczenia osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

 Fundusze Europejskie

Szpital Nowowiejski w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. realizuje projekt

 „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie".

Celem projektu realizowanego w Szpitalu Nowowiejskim jest rozwój e-usług medycznych świadczonych mieszkańcom regionu - kompleksowych usług z zakresu psychologii i psychiatrii w formie e-terapii oraz zwiększenie funkcjonalności dla pacjentów. Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie szeregu nowatorskich rozwiązań funkcjonalnych w zakresie komunikacji pacjenta z placówką medyczną. Celem ogólnym projektu jest rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną i realizowanych przez placówki ochrony zdrowia.

Fundusze dla Mazowsza

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizował projekt własny pn.: „ E - zdrowie dla Mazowsza” z 23 partnerami - podmiotami leczniczymi, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 106 011 177,92 zł, z czego wydatki kwalifikowalne to 100 125 686,52 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 85 106 833,54 zł, kwota dofinansowania z BP 14 017 596,11 zł oraz wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego 1 001 257,82 zł.
Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 99%.
Okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu: od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2016 r.
Wydatki kwalifikowalne zostały poniesione do 31 grudnia 2015 r.

 

Informacja

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia realizuje projekt pod nazwą  „Podniesienie kwalifikacji kadr medycznych w Szpitalu Nowowiejskim”.

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (nr naboru POWR.05.04.00-00-0092/16).

Projekt zakłada organizację w okresie od września 2017r do czerwca 2018r. dziesięciu dwudniowych kursów, w czasie których uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy w dziedzinie psychiatrii i leczenia uzależnień. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji 200 lekarzy w obszarze diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych oraz uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Nabór do projektu będzie miał charakter otwarty ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Łączna wartość projektu: 663.037,50 zł.

Adresatami kursów są lekarze wszystkich specjalności ze szczególnym zwróceniem uwagi na lekarzy pierwszego kontaktu zatrudnianych w podstawowej opiece zdrowotnej. Udział w kursie jest dla uczestników nieodpłatny.

Our website is protected by DMC Firewall!