ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 825 20 31 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

Regulamin Organizacyjny

 • Home
 • Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa organizację wewnętrzną i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, a w szczególności:
 • firmę podmiotu;
 • cele i zadania podmiotu;
 • strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;
 • organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
 • warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
 • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 • wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny;
 • wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością;
 • sposób kierowania zakładami, jednostkami lub komórkami organizacyjnymi podmiotu.

 

 1. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów oraz osoby odwiedzające.

Rozdział II
Firma i miejsca udzielania świadczeń

§ 2

 1. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, zwany dalej: „Zespołem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 2. Zespół tworzą trzy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej:
 • Zakład Psychiatryczny Leczenia Szpitalnego;
 • Zakład Psychiatryczny Leczenia Ambulatoryjnego;
 • Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
 1. Zespół posiada osobowość prawną.
 2. Zespół jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: 000000007166 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000083895.
 3. Zespół posługuje się również nazwą skróconą: Szpital Nowowiejski.
 4. Podmiotem tworzącym Zespół jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

§3

 1. Siedzibą Zespołu jest m.st. Warszawa.
 2. Obszarem działania Zespołu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Miejsca udzielania świadczeń:
 • Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa;
 • Dolna 42, 00-774 Warszawa;
 • Puławska 87/89, 02-595 Warszawa;
 • Kolska 2/4, 01-045 Warszawa;
 • 05-205 Rasztów 46, gm. Klembów.

 

 1. Miejscem udzielania świadczeń przez Zespół może być również miejsce pobytu pacjenta, któremu udzielane są świadczenia medyczne.

Zespół działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Statutu nadanego Uchwałą Nr 96/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012 roku oraz innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.

Rozdział III
Cele i zadania Zespołu

Struktura ogólna

Struktura pion lecznictwa

Cennik usług medycznych

Cennik opłat przechowywania zwłok

Skip to content